Thứ sáu, 14/06/2024 17:01 PM

The OXY-TRAN Model 702

Liên hệ: (024) 8587 8169

The OX-TRAN Model 702 is ideal for conducting shelf life studies, quality control, and other research and development applications. It is a 7 cell instrument and tests both flat films and finished packages. Only MOCON instruments comply with ASTM D3985.

Thiết bị đo độ thẩm thấu khí oxy Oxy-Tran 702 là một sản phẩm phù hợp cho nghiên cứu vòng đời của sản phẩm, quản lý chất lượng và phát triển ứng dụng khác. Gồm 7 cell đo trên cùng thiết bị, phù hợp cho test bao bì dày và đo sản phẩm hoàn thiện. Chỉ có thiết bị đo độ thẩm thấu khí oxy của Mocon mới đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D3985

Những đặc trưng cơ bản:

 • OTR Test Range: (see Note 1): Khoảng đo
 • Test Temperature Range: 5C – 50C with computer controlled bath(Khoảng nhiệt độ thử)
 • Relative Humidity Conditions: Dry(Điều kiện độ ẩm: khô)
 • Sensor: Red COULOX Sensor(Kiểu sensor)
 • Test Sample Size: Kích thước mẫu thử
  • Films: 4.25 in x 4.25 in (10.8 cm x 10.8 cm)
  • Packages: Up to 3 liters per package
 • Number of Test Cells: Seven-50 cm2
 • Expandable up to 10 modules: (70 test cells) Phát triển thêm
 • Automatic Temperature Control: (Standard) Điều khiển nhiệt độ
 • Computer, Monitor, Printer and WinPerm® Permeability Software (Standard)
 • Operating System: Windows® 2000
 • Automatic Digital Barometric Pressure Compensator (optional)

Note #1

     

Sample

cc/(m2 · day)

cc/(100 in2 · day)

cc/(pkg · day)

Unmasked

0.01 – 200

0.00025 – 1.0

0.00005 – 1.0

Masked

0.1 – 2000

0.007 – 129

 
 • Complies with standards: Tuân theo các tiêu chuẩn
  • ASTM D3985
  • ASTM F1307
  • DIN 53380-3 films and JIS K-7126 films
  • ISO CD 15105-2
 • Seven test cells: 7 cell test
 • Quick start Function (Chức năng thử nhanh)
 • Patented Coulox® sensor
 • Pneumatic clamping push button test cells (Kẹp mẫu kiểu khí nén)
 • Removable cells (Chức năng thay thế mẫu)
 • Operator friendly software (Phần mềm dễ sử dụng và thân thiện)
 • Automatic electronic flow control (Điều khiển tự động dòng điện tử)
 • Test up to seven films or packages simultaneously (Test tới 7 màng film hoặc dạng chai)
 • No calibration required (Không yêu cần hiệu chuẩn)
 • Film and package testing in any combination (Film và mẫu bao gói thử nghiệm bất kỳ và không liên quan)
 • Easy sample preparation (Dễ dàng chuẩn bị mẫu)

Sản phẩm liên quan